RemoteMoto
 
Banner

Rakaia Gorge Bridge

General Information

Join RemoteMoto to view this information

Points

Claim points
Join RemoteMoto to view this information

GPX Information

GPS Location (lat,lon)
Join RemoteMoto to view this information
Download GPX file
Join RemoteMoto to download the GPX file

Mototoken Claims

Thumbnail
Mimi on 27/5/2021
View
Thumbnail
growld on 7/5/2021
View
Thumbnail
Monkeyboy on 11/2/2021
View
Thumbnail
ntst8 on 27/12/2020
View
Thumbnail
Paul660 on 22/3/2020
View
Thumbnail
Mrtriple on 13/9/2020
View
Thumbnail
pipo on 17/6/2020
View
Thumbnail
Casper on 18/12/2019
View
Thumbnail
hockenrider on 16/11/2019
View
Thumbnail
Kickaha on 15/9/2019
View
Thumbnail
nzrian1 on 16/3/2019
View
Thumbnail
WobblyRider on 16/3/2019
View
Thumbnail
GravelMan on 6/1/2019
View
Thumbnail
Astonish on 2/1/2019
View
Thumbnail
Edgarmi on 13/9/2018
View
Thumbnail
pshipley on 27/8/2018
View
Thumbnail
Nikki on 28/1/2018
View
Thumbnail
mickroberts101 on 29/10/2017
View
Thumbnail
JimmyPatch on 12/10/2017
View
Thumbnail
djkeelty on 26/9/2017
View
Thumbnail
cynna on 30/4/2017
View
Thumbnail
harty7 on 5/1/2017
View
Thumbnail
Bleazle on 6/10/2016
View
Thumbnail
ajdarrell on 22/8/2016
View
Thumbnail
TransalperNZ on 21/12/2015
View
Thumbnail
mikemuir13 on 6/6/2016
View
Thumbnail
LX on 24/5/2016
View
Thumbnail
1K on 23/5/2016
View
Thumbnail
larryp on 25/4/2016
View
Thumbnail
a4sza on 25/4/2016
View
Thumbnail
Kiwiwanderer on 18/4/2016
View
Thumbnail
Andre on 11/4/2016
View
Thumbnail
Viferpilot on 28/3/2016
View
Thumbnail
Topher on 8/2/2016
View
Thumbnail
Gremlin on 22/1/2016
View
Thumbnail
Helicopteral on 16/1/2016
View
Thumbnail
Jared on 9/11/2015
View
Thumbnail
Happyratcliff on 14/10/2015
View