• Routes
  • Lake Rotoroa Campsite

Lake Rotoroa Campsite

General Information

General information
Login or Join RemoteMoto to view this information

Camping Area Information

Campsite Category
Login or Join RemoteMoto to view this information
Campsite cost
Login or Join RemoteMoto to view this information
Access
Login or Join RemoteMoto to view this information
Access period
Login or Join RemoteMoto to view this information
Access permission
Login or Join RemoteMoto to view this information
Tent sites
Login or Join RemoteMoto to view this information
Water
Login or Join RemoteMoto to view this information
Toilets
Login or Join RemoteMoto to view this information
Rubbish disposal
Login or Join RemoteMoto to view this information
Campsite extras
Login or Join RemoteMoto to view this information

GPX Information

GPS Location (lat,lon)
Login or Join RemoteMoto to view this information
Download GPX file
Login or Join RemoteMoto to download the GPX file
GPS disclaimer
Login or Join RemoteMoto to view this information

Photos

RMOTO
Official Photoset by RMOTO (9/7/2014)
Login or Join RemoteMoto to view 3 photos
Photoset for Lake Rotoroa Campsite by RMOTO
RMOTO
Photoset by RMOTO (13/8/2014)
Login or Join RemoteMoto to view 1 photo
Photoset for Lake Rotoroa Campsite by RMOTO